Diplomski rad i diplomski ispiti

Opće upute o diplomskom radu na Matematičkom odsjeku

Studenti diplomskih i integriranog studija na Matematičkom odsjeku PMF-a upisuju Diplomski rad u semestru u kojem upisuju sve preostale nepoložene, studijskim programom predviđene kolegije. Prije početka semestra u kojem student upisuje Diplomski rad, poželjno je da zajedno s nekim od nastavnika s liste voditelja definira svoju temu diplomskog rada. Ako to ne uspije, birat će neku od ponuđenih "slobodnih" tema. Prijedloge tema koje nude nastavnici (dogovorene sa studentima i slobodne teme) odobrava Vijeće Matematičkog odsjeka PMF-a i objavljuju se na ovoj mrežnoj stranici (vidi niže). Prilikom upisa semestra, studenti koji upisuju kolegij Diplomski rad trebaju putem studomata odabrati temu iz fonda ponuđenih tema te u Uredu za studente predati ispunjen sljedeći obrazac, s potpisom voditelja rada.

Dodatne informacije:

 

Diplomski radovi u ljetnom semestru 2018./2019.

Studenti koji imaju namjeru u ljetnom semestru akad. god. 2018./19., odnosno u zimskom semestru sljedeće akademske godine,  upisati kolegij Diplomski rad trebaju izabrati mentora i temu diplomskog rada. Ovdje je dokument s popisom tema i mentora koje su već studenti izabrali, a ovdje je popis još slobodnih tema.

 

Rokovi za diplomske ispite u ak.g. 2018/2019

Zimski semestar:

  • studeni  - predaja diplomskog rada: utorak, 13. 11. 2018. Obrane: 27. i 28. 11. 2018.
  • veljača  - predaja diplomskog rada: četvrtak, 14. 2. 2019. Obrane: 28. 2. i 1. 3. 2019.

Ljetni semestar:

  • travanj - predaja diplomskog rada: četvrtak, 11. 4. 2019. Obrane: 25. i 26. 4. 2019.
  • srpanj - predaja diplomskog rada: ponedjeljak, 1. 7. 2019. Obrane: 15.-17. 7. 2019.
  • rujan - predaja diplomskog rada: ponedjeljak, 9. 9. 2019. Obrane: 23.-26. 9. 2019.

 

Prilikom prijave diplomskog ispita potrebno je u Urudžbeni zapisnik predati:

         - indeks (s potpisom mentora)
         - prijavnicu za ispit
         - konačnu verziju diplomskog rada u tvrdom uvezu (na hrptu diplomskog rada treba pisati ime studenta u obliku PREZIME, IME)
         - CD s konačnom verzijom diplomskog rada u pdf-formatu i sažetkom rada u tekstualnoj datoteci u latex formatu (tekst koji se u predlošku nalazi između \begin{sazetak} i \end{sazetak}). CD treba biti u kutiji na kojoj je napisan naslov rada te ime i prezime studenta
         - izjavu o izvornosti rada
         - izjavu o suglasnosti za objavu rada

Također, prije prijave rada treba podmiriti eventualne dugove prema Fakultetu.

 

Dodiplomski studiji (stari četverogodišnji studiji)

Dodiplomski studij završava polaganjem diplomskog ispita. Diplomski ispit sastoji se od izrade diplomske radnje i usmenog diplomskog ispita. Temu diplomske radnje i kolegije za usmeni diplomski ispit određuje Vijeće voditelja nastave na prijedlog nastavnika koji je prihvatio da bude voditelj. Pri tome se vodi računa o profilu i o smjeru studija, kao i o izbornim kolegijima koje je student položio. Promjenu teme ili voditelja diplomske radnje ili promjenu kolegija za usmeni diplomski ispit može odobriti Vijeće voditelja nastave na temelju obrazloženog prijedloga voditelja ili studenta.
Diplomski rad je samostalna obrada u pismenom obliku nekog znanstvenog ili stručnog zadatka. Diplomski rad treba biti napisan sažeto, jasno i jezično ispravno i treba imati elemente i oblik znanstvenog ili stručnog rada. Nakon što je izradio diplomski rad i na temelju položenih ispita prikupio propisani broj bodova, student predaje u studentskoj referadi molbu za pristupanje diplomskom ispitu, indeks, jedan primjerak diplomskog rada i potvrdu o tome da je vratio sve posuđene knjige i časopise iz Središnje matematičke knjižnice i Nacionalne i sveučilišne biblioteke. Povjerenstvo za diplomski ispit sastoji se od tri člana među kojima je voditelj; imenuje se i jedan zamjenik. Povjerenstvo je dužno ocijeniti diplomski rad u roku od 7 dana. Odluka o ocjeni donosi se većinom glasova. Ukoliko se jedan član povjerenstva ne slaže s odlukom većine, na njegov zahtjev pročelnik će imenovati prošireno povjerenstvo od pet članova koje ponovno odlučuje o ocjeni većinom glasova. Odluka proširenog povjerenstva je konačna. Ukoliko je ocjena diplomskog rada "nedovoljan", student nije položio diplomski ispit. U tom slučaju student je dužan rad preraditi prema primjedbama povjerenstva u roku koji mu se odredi, a koji ne može biti dulji od šest mjeseci. Ukoliko i prerađeni diplomski rad bude ocijenjen s "nedovoljan" student gubi pravo diplomiranja na Matematičkom odsjeku PMF-a. Ukoliko je ocjena diplomskog rada prolazna, povjerenstvo određuje vrijeme usmenog diplomskog ispita. Usmeni diplomski ispit sastoji se od obrane diplomskog rada i provjere znanja iz kolegija koji su određeni prilikom odobravanja teme. Usmeni diplomski ispit traje najviše dva sata.

Uputa o izgledu Diplomskog rada (stari studiji)

korice.pdf
Prva stranica prof-mat-fiz.doc
Prva stranica-ostali smjerovi.doc
Druga stranica.doc

Go to top