Diplomski sveučilišni studij Matematička statistika

Trajanje studija

Dvije akademske godine (tj. četiri semestra), 120 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij, s najmanje 180 ECTS bodova, koji omogućava stjecanje odgovarajućih matematičkih i računarskih kompetencija potrebnih za praćenje ovog diplomskog studija. Za detaljne informacije o upisu na studij vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar/Magistra matematike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Diplomski sveučilišni studij Matematička statistika svojim nastavnim sadržajima te oblicima i metodama nastave omogućava usvajanje temeljnih znanja i razumijevanje rezultata iz područja statistike.

Tijekom studija studenti savladavaju temeljna znanja iz teorije vjerojatnosti, slučajnih procesa te matematičke i primijenjene statistike. Studenti razvijaju osnovne vještine u primjeni računala pri rješavanju statističkih i s njima vezanih numeričkih problema, upoznaju se s osnovama upravljanja bazama podataka i osposobljavaju se za samostalno suradničko, odnosno timsko rješavanje problema vezanih uz vjerojatnosno i statističko modeliranje i primjenu statističkih metoda.

Uz to, na studiju studenti razvijaju sposobnost razumijevanja matematičkih dokaza, a samim time i logičke argumentacije u općenitijim situacijama, vještine primjene različitih matematičkih (vjerojatnosnih, statističkih, numeričkih, računarskih i dr.) metoda i tehnika na rješavanje konkretnih zadataka, kao i sposobnost samostalnoga postavljanja i kreativnoga rješavanja matematičkih problema. Studenti se osposobljavaju i za daljnje samoobrazovanje iz područja matematike (posebno statistike) i drugih znanosti.

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Magistri matematike nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija Matematička statistika osposobljeni su za rad u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja (sveučilišta, tehnička i ekonomska veleučilišta, znanstvenoistraživački instituti), i to kao suradnici u suradničkim zvanjima (asistenti, znanstveni novaci, stručni suradnici) iz područja matematike te za suradnju u istraživanjima u području teorije vjerojatnosti i matematičke statistike i njihove primjene u drugim znanstvenim područjima (prirodoslovlje, društveno-humanističke znanosti, tehničke znanosti, ekonomija, medicina, tehnologija i dr.). Posebno, zapošljavaju se kao istraživači (u razvojno-istraživačkim institutima npr. farmaceutske industrije), kontrolori kvalitete, analitičari i aktuari (u bankama, mirovinskim fondovima, osiguravajućim društvima), a u državnoj upravi kao statističari (npr. u Državnom zavodu za statistiku, zdravstvu) i slično.

Nastavak obrazovanja

Nakon završetka ovoga diplomskog sveučilišnog studijskog programa studenti stječu pravo upisa na poslijediplomske (doktorske ili specijalističke) programe na Matematičkom odsjeku, sukladno uvjetima natječaja za danu akademsku godinu. Dobivena znanja i stečene vještine studentima omogućuju nastavak studija i na srodnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim ili specijalističkim) studijskim programima na drugim visokoškolskim ustanovama. Uvjete za upis na poslijediplomske studije na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.

Detaljnije informacije o studiju možete pronaći na sljedećoj stranici (rubrika Nastava).

Go to top