Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer: nastavnički

Trajanje studija

Dvije akademske godine (tj. četiri semestra), 120 ECTS bodova

Upis na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završen preddiplomskim sveučilišni studij, najmanje 180 ECTS bodova, koji omogućava stjecanje potrebnih kompetencija iz područja matematike, računarstva i informacijsko–komunikacijskih tehnologija, psihologije i pedagogije. Za detaljne informacije o upisu na studij vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar/Magistra edukacije matematike i informatike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer: nastavnički studentima pruža sveučilišno obrazovanje iz područja matematike i računarstva (informacijsko – komunikacijskih tehnologija). Posebno, matematičke kompetencije podrazumijevaju temeljna znanja i razumijevanje rezultata glavnih područja matematike, kao što su algebra, analiza, geometrija, diferencijalne jednadžbe, diskretna matematika, teorija vjerojatnosti i statistika, te numerička matematika, kao i sposobnost razumijevanja matematičkih dokaza, a samim time i logičke argumentacije u općenitijim situacijama, sposobnost matematičkog modeliranja situacije, te sposobnost kreativnog rješavanja problema korištenjem matematičkih alata i ICT-a. Računarske kompetencije obuhvaćaju znanja, vještine i sposobnost oblikovanja i analize algoritama, strukturnog i objektno – orijentiranog programiranja, te baza podataka, poznavanje građe računala, mreža računala i operacijskih sustava, kao i nekih od naprednijih računarskih koncepata (računalna grafika, multimedijski sustavi, izračunljivost) te socijalnih i profesionalnih implikacija ICT-a.

Studij daje potrebne stručne, didaktičko - metodičke i pedagoško - psihološke kompetencije za uspješno realiziranje svih obrazovnih programa iz područja matematike i ICT-a na razini osnovne i srednje škole. Također, studij osposobljava za izvođenje svih vrsta nastave matematike i informatike – redovne, dodatne, izborne i dopunske, kao i za rad s djecom s posebnim potrebama – od rada s djecom s teškoćama u razvoju pa sve do rada s djecom nadarenom za matematiku i informatiku. Važno je naglasiti da ovaj studij posebno educira studente - buduće nastavnike matematike i informatike za rad s grupama učenika – naprednih mladih matematičara i informatičara, za pripremanje učenika za matematička i informatička natjecanja na svim razinama (od lokalne do državne), te za vođenje učenika pri izradi seminarskih i maturalnih radova te realizaciji interdisciplinarnih učeničkih projekata i radionica. Studij metodički obrazuje i za realizaciju različitih oblika nastave matematike i informatike – od tradicionalne frontalne nastave, preko programirane, heurističke i mentorske nastave, pa sve do suvremenih oblika problemske i projektne nastave matematike, kao i za primjenu ICT-a i ostalih medija u nastavi matematike.

Osim toga, studenti stječu kompetencije za rad u obrazovnom sustavu i školi kao organizaciji, te za sve zadaće koje podrazumijeva zanimanje nastavnika (razredništvo, vođenje pedagoške dokumentacije, suradnja s roditeljima, stručnim službama i dr.). Konačno, studij osposobljava za daljnje vlastito samoobrazovanje (cjeloživotno učenje) iz područja matematičkih znanosti, računarstva (ICT-a), te odgojno - obrazovnih i ostalih znanosti.

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Magistri edukacije matematike i informatike osposobljeni su za zanimanje nastavnika matematike i/ili informatike u osnovnoj i svim vrstama srednjih škola. Osim za rad u obrazovnom sustavu, osposobljeni su i za različita intelektualna zanimanja i poslove u gospodarstvu, državnoj upravi i javnom sektoru koji uključuju analitički način razmišljanja, temeljna i naprednija znanja iz područja matematike, računarstva i informacijsko-komunikacijskih tehnologija, sposobnost matematičkoga modeliranja i rješavanja različitih problema, poznavanje statistike, sposobnost organizacije, analize i prezentacije (znakovnih, numeričkih, audio, slikovnih, multimedijskih i dr.) podataka, programiranje, rad s bazama podataka te najširu primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Nastavak obrazovanja

Nakon završetka ovoga diplomskog sveučilišnog studijskog programa studenti stječu pravo upisa na poslijediplomske (doktorske ili specijalističke) programe na Matematičkom odsjeku, sukladno uvjetima natječaja za danu akademsku godinu. Stečene kompetencije studentima omogućuju nastavak studija i na srodnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim ili specijalističkim) studijskim programima na drugim visokoškolskim ustanovama. Uvjete za upis na poslijediplomske studije na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.

Detaljnije informacije o studiju možete pronaći na sljedećoj stranici (rubrika Nastava).

Go to top