Diplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički

Trajanje studija

Dvije akademske godine (tj. četiri semestra), 120 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završen preddiplomski sveučilišni studij, s najmanje 180 ECTS bodova, koji omogućava stjecanje odgovarajućih kompetencija iz područja matematike, fizike, ICT-a, psihologije i pedagogije potrebnih za praćenje ovog diplomskog studija. Za detaljne informacije o upisu na studij vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar/Magistra edukacije matematike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Diplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički studentima pruža sveučilišno obrazovanje iz područja matematike i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Stečene matematičke kompetencije podrazumijevaju temeljna znanja i razumijevanje rezultata glavnih područja matematike, kao što su algebra, analiza, geometrija, diferencijalne jednadžbe, diskretna matematika, teorija vjerojatnosti, statistika te numerička matematika, kao i sposobnost razumijevanja matematičkih dokaza, a samim time i logičke argumentacije u općenitijim situacijama, sposobnost matematičkoga modeliranja situacije te sposobnost kreativnoga rješavanja problema korištenjem matematičkih alata i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Studentima se pruža mogućnost obrazovanja iz područja računarstva i stjecanje nekih računarskih kompetencija koje obuhvaćaju sposobnost oblikovanja i analizu algoritama i baza podataka, te poznavanje građe računala i mreža računala. Studij daje potrebne stručne, didaktičko-metodičke i pedagoško-psihološke kompetencije za uspješno provođenje svih obrazovnih programa iz područja matematike na razini osnovne i srednje škole. Studij također osposobljava za izvođenje svih vrsta nastave matematike - redovne, dodatne, izborne i dopunske, kao i za rad s djecom s posebnim potrebama - od rada s djecom s teškoćama u razvoju pa sve do rada s djecom nadarenom za matematiku.

Važno je naglasiti da ovaj studij posebno educira studente za rad s grupama učenika - naprednih mladih matematičara - za pripremanje učenika za matematička natjecanja na svim razinama (od lokalne do državne) te za vođenje učenika pri izradi seminarskih i maturalnih radova te provedbi interdisciplinarnih učeničkih projekata i radionica. Studij metodički obrazuje i za
provođenje različitih oblika nastave matematike: od tradicionalne frontalne nastave, preko programirane, heurističke i mentorske nastave, sve do suvremenih oblika problemske i projektne nastave matematike, kao i za primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija i ostalih medija u nastavi matematike.

Osim toga, studenti stječu kompetencije za rad u obrazovnom sustavu i školi kao organizaciji te za sve zadaće koje podrazumijeva zanimanje nastavnika (razredništvo, vođenje pedagoške dokumentacije, suradnja s roditeljima, stručnim službama i drugo). Konačno, studij osposobljava za daljnje samoobrazovanje (cjeloživotno učenje) iz područja matematike, računarstva, informacijsko-komunikacijskih tehnologija te odgojno-obrazovnih i ostalih znanosti.

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Magistri edukacije matematike osposobljeni su za zanimanje nastavnika matematike u osnovnoj i svim vrstama srednjih škola. Osim za rad u obrazovnom sustavu, osposobljeni su i za različita intelektualna zanimanja i poslove u gospodarstvu, državnoj upravi i javnom sektoru koji uključuju analitički način razmišljanja, temeljna i naprednija znanja iz područja matematike i informacijsko-komunikacijskih tehnologija, sposobnost matematičkoga modeliranja i rješavanja različitih problema, poznavanje statistike, sposobnost organizacije, analize i prezentacije (znakovnih, numeričkih, audio, slikovnih, multimedijskih i drugo) podataka te primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Nastavak obrazovanja

Nakon završetka ovoga diplomskog sveučilišnog studijskog programa studenti stječu pravo upisa na poslijediplomske (doktorske ili specijalističke) programe na Matematičkom odsjeku, sukladno uvjetima natječaja za danu akademsku godinu. Stečene kompetencije studentima omogućuju nastavak studija i na srodnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim ili specijalističkim) studijskim programima na drugim visokoškolskim ustanovama. Uvjete za upis na poslijediplomske studije na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.

Detaljnije informacije o studiju možete pronaći na sljedećoj stranici (rubrika Nastava).

Go to top