Diplomski sveučilišni studij Primijenjena matematika

Trajanje studija

Dvije akademske godine (tj. četiri semestra), 120 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završen preddiplomski sveučilišni studij, s najmanje 180 ECTS bodova, koji omogućava stjecanje odgovarajućih matematičkih i računarskih kompetencija potrebnih za praćenje ovog diplomskog studija. Za detaljne informacije o upisu vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Magistar/Magistra matematike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Diplomski sveučilišni studij Primijenjena matematika svojim nastavnim sadržajima te oblicima i metodama nastave studentima omogućava stjecanje temeljnih znanja i razumijevanje rezultata iz područja primijenjene matematike te primjenu najvažnijih područja teorijske matematike. Savladavanjem ovoga programa stječu se nužne kompetencije za uspješno uklapanje primijenjenih matematičara u moderne tijekove tehnološkoga razvoja.

Tijekom studija studenti se upoznavaju sa standardnim programom funkcionalne i numeričke analize, teorijom i numeričkim rješavanjem običnih i parcijalnih diferencijalnih jednadžbi te osnovama optimizacije i stohastičkih procesa. Ključno mjesto u studiju posvećeno je razvijanju kompetencija matematičkoga modeliranja situacije, što je detaljno razrađeno na primjeru problema matematičke fizike (konkretno, mehanike fluida i teorije elastičnosti) te drugih konkretnih područja primjene matematike (npr. transport materije u ekologiji i eksploataciji nafte, biologija, upravljanje procesima, modeliranje baza podataka i interneta itd.).

Studenti kroz praktične studijske zadatke upoznaju cijeli proces rješavanja problema iz realnoga svijeta od oblikovanja njihova matematičkoga modela, njegove analize, preko rješavanja odgovarajućim matematičkim (analitičkim, numeričkim i računarskim) metodama i alatima, koje je ponekad potrebno i samostalno razviti, pa sve do interpretacije (smislenosti) dobivenih rezultata. Studij osposobljava i za daljnje samoobrazovanje iz područja matematike te znanosti i djelatnosti u kojima se ona primjenjuje.

Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Magistri matematike nakon završetka diplomskoga sveučilišnoga studija Primijenjena matematika osposobljeni su za rad u sustavu znanosti i visokoga obrazovanja (sveučilišta, tehnička veleučilišta, znanstvenoistraživački instituti) i to kao suradnici u suradničkim zvanjima (asistent, znanstveni novak, stručni suradnik) iz područja matematike te za suradnju u istraživanjima u području matematike i drugih znanosti (prirodoslovlje, tehničke znanosti, ekonomija, medicina i dr.). Posebno su osposobljeni za zanimanja u gospodarstvu i uslužnim djelatnostima (industrijski i tehnički razvojni instituti i odjeli) gdje se zahtijeva sposobnost matematičkoga modeliranja i primjena analitičkih i numeričkih metoda u drugim strukama.

Nastavak obrazovanja

Nakon završetka ovoga diplomskog sveučilišnog studijskog programa studenti stječu pravo upisa na poslijediplomske (doktorske ili specijalističke) programe na Matematičkom odsjeku, sukladno uvjetima natječaja za danu akademsku godinu. Dobivena znanja i stečene vještine studentima omogućuju nastavak studija i na srodnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim ili specijalističkim) studijskim programima na drugim visokoškolskim ustanovama. Uvjete za upis na poslijediplomske studije na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.

Detaljnije informacije o studiju možete pronaći na sljedećoj stranici (rubrika Nastava).

Go to top