Izvedbeni plan nastave

Svi predmeti na preddiplomskim i diplomskim studijima matematike te matematički i pedagoško-psihološki predmeti na integriranom studiju Matematika i fizika ocjenjuju se putem kontinuirane provjere znanja. Pravila i kriteriji ocjenjivanja za te predmete dani su u dokumentima dolje (link 'Pravila' kraj imena predmeta). Završni ispiti održavaju se prije početka sljedećeg semestra, sukladno kalendaru aktivnosti na Matematičkom odsjeku PMF-a. Student koji u predviđenim terminima ne stekne prolaznu ocjenu iz nekog predmeta nije zadovoljio obveze za taj predmet i ne može ga polagati naknadno, nego ga upisuje ponovno iduće akademske godine.

Go to top