Kolokvijski razredi - zimski semestar

KOLOKVIJSKI RAZREDI - zimski semestar
     
Razred Podrazred Predmet
A 1 Matematička analiza 1
Ekonomika javnog sektora
Numerička analiza 1
Neeuklidska geometrija
2 Računarski praktikum 1 - prof
Obične diferencijalne jednadžbe
Primijenjena matematička analiza
Projektivna geometrija
3 Diferencijalni račun funkcija više varijabli
Kombinatorika
Nacrtna geometrija
B 1 Metodika nastave matematike 1
Oblikovanje i analiza algoritama
Uvod u matematiku
2 Linearna algebra 2 - prof
Algebarske strukture
3 Linearna algebra 1
Uvod u optimizaciju
C 1 Elementarna matematika 1
Normirani prostori
2 Elementarna geometrija
Teorija igara
Teorija skupova
3 Diskretna matematika
Kombinatorna i diskretna matematika
Matematička statistika
Umjetna inteligencija
D 1 Građa računala
Matematičko modeliranje u biologiji
Teorija vjerojatnosti 1
2 Metrički prostori
Diferencijalni i integralni račun 2
3 Vektorski prostori
Financijsko modeliranje 1
Nelinearni dinamički sustavi
E 1 Vjerojatnost
Markovljevi lanci
Metodika nastave matematike 3
2 Analitička geometrija
Matematička logika
Izračunljivost
3 Euklidski prostori
Uvod u aktuarsku matematiku
F 1 Strukture podataka i algoritmi
Vremenski nizovi
Računalna grafika
2 Mreže računala
Osnove algoritama
3 Dinamički sustavi u ekonomiji
Programiranje 1
Go to top