Natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 82., 87. i 89. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, za rad na projektu HRZZ „Weak convergence methods and applications" (http://riemann.math.hr/weconmapp/), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom,  u Zavodu za primijenjenu matematiku pri Matematičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;
  2. u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Geofizičkom zavodu pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj;   
  3. u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje) iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija, bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku PMF—a – 2 izvršitelja.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.)

 

Pristupnici za točku 1. natječaja uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu,  

dokaz o državljanstvu i dvije preporuke u zatvorenim omotnicama.

Pristupnici za točke 2. i 3. natječaja uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu. Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Za točku 1. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: doktorat znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje matematike.

Za točku 2. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen (do)diplomski sveučilišni studij fizike-geofizike: mag.phys. et geophys./dipl.ing. fizike-geofizike (Seizmologija i fizika čvrste Zemlje); znanje rada na računalnim i komunikacijskim sistemima; znanje rada sa seizmološkim i geomagnetskim instrumentima; aktivno znanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije.

Za točku 3. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij kemije ili biokemije. Poželjno iskustvo iz područja biokemije.

 

Pristupnici obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika  o izborima u zvanja i o izborima na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internet stranicama PMF-a www.pmf.hr (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava na natječaj za točke 1. i 2. je 30 dana, a za točku 3. je 8 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a:www.pmf.hr (Natječaji).

Go to top