Podaci o plaćanju

Kod uplate obavezno treba navesti ime, prezime i adresu uplatitelja!

Primatelj je Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, Zagreb.
Broj žiro računa: 2360000-1101522208
IBAN: HR5823600001101522208

Kao model navodi se 00, a poziv na broj prema tablicama dolje. Molimo navedite i opis plaćanja, npr. "Participacija preddiplomski 2. godina".

Upis na fakultet

Svrha Poziv na broj Iznos
Upisnina i indeks 604070-103 350,00 kn
Razredbeni postupak za diplomski studij 604020-103 200,00 kn

Preddiplomski, diplomski i integrirani studiji

Ako je svrha uplate participacija u troškovima studija, na kraju poziva na broj navodi se lokalni matični broj studenta bez crtice, npr. 110387 umjesto 11-0387. To je broj koji se nalazi iznad slike u indeksu (ne JMBAG!).

Svrha Poziv na broj Iznos
Participacija za preddiplomski studij 503621-103-MATBR  
Participacija za diplomski studij 503624-103-MATBR  
Participacija za integrirani studij 503627-103-MATBR  
Upis godine 604070-103 130,00 kn
Molbe i potvrde 604060-103 Prema cjeniku usluga
Naknadna ovjera semestra i nastavak studija 604111-103 400,00 kn
Promocija za diplomski studij 604040-1 500,00 kn
Izdavanje diplome 604040-1 200,00 kn
Izdavanje dopunske isprave o studiju 604080-1 100,00 kn
Izrada X-ice 604018-103 50,00 kn

Dodiplomski (stari) studiji

Svrha Poziv na broj Iznos
Prijava ispita 503650-103 275,00 kn
Prijava diplomskog ispita 503650-103 770,00 kn
Izdavanje dopunske isprave o studiju 604080-1 Prema cjeniku usluga (točka 20.)

Poslijediplomski doktorski i specijalistički studiji

Svrha Poziv na broj Iznos
Doktorski studij, upisnina i indeks (1. godina) 604050-103 400,00 kn
Doktorski studij, upisnina (više godine) 604050-103 200,00 kn
Doktorski studij, participacija 403500-103  
Doktorski studij, potvrde 604100-103 20,00 kn
Prijava teme doktorata 403550-103 1600,00 kn
Aktuarski studij 2004. 503497-103  
Aktuarski studij 2006. 503498-103  
Aktuarski studij 2008. 503500-103  
Aktuarski studij 2010. 503501-103  
Aktuarski studij 2012. 503496-103  
Aktuarski studij 2013. 503496-103  
Aktuari 7-2016 503494-103  
Aktuari 8-2018 503493-103  
Go to top