Oblikovanje i analiza algoritama - pravila

Oblikovanje i analiza algoritama

Elementi ocjenjivanja:

  1. redoviti kolokviji (85%)
  2. domaće zadaće (15%)
  3. eventualna završna provjera znanja (25%)

Kolokviji

Tijekom semestra pišu se dva kolokvija. Na prvom kolokviju moguće je zaraditi najmanje 40, a na drugom najmanje 45 bodova (oba kolokvija mogu imati bonus bodove). Na kolokvijima se postavljaju i teorijska pitanja (iz gradiva s predavanja). Studenti koji na prvom kolokviju zarade najmanje 30 bodova, drugi kolokvij mogu zamijeniti seminarom na temu koju odredi predmetni nastavnik.

Studenti koji ne pristupe nekom od kolokvija tijekom semestra, a svoj nedolazak pravo-vremeno opravdaju na odgovarajući način (npr. medicinskom dokumentacijom), kolokvij će polagati u dogovoru s nastavnikom. Za naknadno polaganje kolokvija student treba predati molbu s dokumentacijom u Urudžbenom zapisniku.

Domaće zadaće

Tijekom semestra zadaje se jedna projektna domaća zadaća. Zadaća uključuje i programski dio zadatka. Domaće zadaće se obrazlažu u za to predviđenim terminima. Na domaćoj zadaći moguće je ostvariti najviše 15 bodova. O krajnjem roku za predaju zadaća, studenti će biti obaviješteni na predavanjima.

Za prolaznu ocjenu iz kolegija potrebno je zaraditi ukupno najmanje 45 bodova iz prethodnih elemenata ocjenjivanja = kolokviji (prvi i drugi zajedno, ili popravni) + zadaće.

Završna provjera znanja

Studenti koji su nezadovoljni prolaznom ocjenom dobivenom na temelju kolokvija, domaćih zadaća i seminara, ili ih na završnu provjeru znanja pozove nastavnik, izlaze na završnu provjeru znanja. Na završnoj provjeri znanja moguće je ostvariti najviše još 25 bodova. Student može svojim neznanjem na završnoj provjeri znanja dobiti i neprolaznu ocjenu iz kolegija.

Popravni ispit

Studenti koji su tijekom semestra na kolokvijama zaradili barem 10 bodova, a nisu položili kolegij, mogu pristupiti popravnom kolokviju. Popravni kolokvij obuhvaća gradivo cijelog kolegija i na njemu je moguće ostvariti najmanje 85 bodova. Bodovi s prva dva kolokvija se ne broje.  Bodovi iz domaćih zadaća se zbrajaju. Na popravni kolokvij primjenjuje se isto pravilo o završnoj provjeri znanja.

Tablica ocjenjivanja

Bodovi

Ocjena

0–44

1

45–59

2

60–74

3

75–89

4

90 i više

5

Go to top