Preddiplomski sveučilišni studij Matematika

Trajanje studija

Tri akademske godine (tj. šest semestara), 180 ECTS bodova

Uvjeti upisa na studij

Kandidati za upis na ovaj studij moraju imati završeno četverogodišnje srednju školu te položenu državnu maturu. Za upis je obavezno položiti višu razinu (razinu A) ispita iz matematike na državnoj maturi. Za detaljne informacije o upisu na studij vidjeti Upisi na PMF-MO.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) matematike

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Studij čini prvu etapu u bolonjskome sustavu 3+2 sveučilišnoga obrazovanja matematičara. Završetkom ovoga studija prvostupnici matematike osposobljeni su za upis tzv. znanstvenih, ali i nastavničkih diplomskih studija matematike različitih specijalnosti te diplomskih studija drugih struka koji zahtijevaju dobru matematičku i računarsku osnovu, kao i za tržište rada. Studij svojim nastavnim sadržajima te oblicima i metodama nastave omogućava usvajanje temeljnih znanja i razumijevanje rezultata glavnih područja matematike, kao što su algebra, analiza, geometrija, diferencijalne jednadžbe, diskretna matematika, teorija vjerojatnosti i statistika, numerička matematika, računarstvo i dr. Usvojene teorije daju podršku znanju i razumijevanju matematičkih metoda i tehnika, a studenti se i upoznaju s matematičkim modeliranjem i različitim primjenama matematike. Uvjet su za uspješan završetak studija položeni svi ispiti iz propisanoga programa.

Na prvoj godini studija studenti stječu temeljna znanja iz matematike i računarstva, uz teorijske osnove i njihovu primjenu na rješavanju konkretnih zadataka. Na drugoj godini studenti proširuju znanja u svim važnijim granama matematike, u programerskim tehnikama s naglaskom na algoritme i algoritamsko rješavanje problema te u primjene matematike u fizici, biologiji, kemiji ili računarstvu (ovisno o odabranome modulu). Na trećoj godini studenti unaprijeđuju znanja i vještine iz algebre, analize, diferencijalnih jednadžbi, statistike, teorije skupova, fizike i programiranja te, ovisno o izboru, logike, vjerojatnosti, primijenjene matematike, teorije brojeva, geometrije. Tijekom cijeloga studija studenti stječu sposobnost razumijevanja matematičkih dokaza, a time i logičke argumentacije u općenitijim situacijama, sposobnost matematičkoga modeliranja te sposobnost kreativnoga rješavanja problema korištenjem matematičkih alata i informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT). Studenti razvijaju i vještine praktične upotrebe i primjene ICT-a, a osposobljeni su i za daljnje samoobrazovanje iz područja matematike, računarstva i ostalih znanosti. Mnogi ispiti imaju i usmeni dio, što studentima omogućuje efikasno savladavanje komunikacijskih vještina u prezentaciji raznih problema i njihovih rješenja.

Sveučilišni su prvostupnici matematike stekli ove kompetencije: a) poznavanje i razumijevanje - osnovnih pojmova iz svih matematičkih grana i računarstva, - matematičko modeliranje problema iz raznih područja, ne nužno vezanih uz matematiku, - ključne koncepte razvoja ICT-a, uključujući algoritamsko razmišljanje, dizajn i programiranje b) modeliranje i rješavanje problema - algebra, analiza, diskretna matematika, geometrija, logika, statistika i vjerojatnost, - sustavi gdje je potrebno približno i brzo računanje (aproksimacije i iteracije), - druge znanosti (i prirodne i društvene). c) upotreba ICT-a - Windows, Linux, UNIX, - mreže računala. d) istraživanje i praksa - traženje i pretraživanje literature, baza podataka i drugih izvora informacija, - timski rad na manjim projektnim zadacima, - prezentacija konkretnih rezultata. Ovisno o odabiru izbornih predmeta, studenti su stekli i kompetencije iz drugih područja matematike, računarstva i njihovih primjena.


Zanimanja i poslovi za koje studij osposobljava

Preddiplomski sveučilišni studij Matematika je prva od dvije etape u sveučilišnome obrazovanju stručnjaka matematičara. Drugu etapu predstavlja jedan od dvogodišnjih sveučilišnih diplomskih studija matematike. Prvostupnici matematike osposobljeni su za različite tehničke poslove i zanimanja u gospodarstvu, državnoj upravi i javnome sektoru, koji uključuju analitički način razmišljanja, temeljna znanja iz područja matematike i računarstva, sposobnost matematičkoga modeliranja i rješavanja različitih problema, poznavanje statistike, sposobnost organizacije, analize i prezentacije podataka te primjenu ICT-a.

Nastavak obrazovanja
Nakon završetka ovoga preddiplomskoga sveučilišnoga studijskog programa student stječe pravo upisa na svaki od sedam diplomskih sveučilišnih studijskih programa Matematičkoga odsjeka Prirodoslovno - matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uvjete za upis na sveučilišne ili stručne diplomske studijske programe na drugim visokoškolskim institucijama određuju te institucije.

Detaljnije informacije o studiju možete pronaći na sljedećoj stranici (rubrika Nastava).

Go to top